12 chòm sao chia thành ba nhóm mang đặc tính “Thống lĩnh”, “Cố định” và “Linh hoạt”.

Kết quả hình ảnh cho nhóm linh hoạt cung hoàng đạo

* Nhóm có tính chất “Thống lĩnh”
Bạch Dương, Cự Giải, Ma Kết, Thiên Bình
* Ý chí mạnh mẽ
* Có khả năng lãnh đạo
* Năng động
* Là người tiên phong
* Có động lực
* Không ngại thử thách

* Nhóm có tính chất  “Linh hoạt”
Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư
* Dễ thay đổi
* Hiếu động
* Khả năng thích nghi cao
* Không cứng nhắc
* Dễ tiếp thu

* Nhóm có tính chất “Cố định”
Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Thủy Bình
* Kiên định
* Kỹ lưỡng
* Dai dẳng
* Nhất quán
* Nhiệt huyết
* Trung thành.

Trong 12 chòm sao, nhóm Lửa và nhóm Khí theo xu hướng “chủ động”, còn nhóm Nước và nhóm Đất lại theo xu hướng “bị động”.

Nhóm chủ động: Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Thủy Bình. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là hướng ngoại, hòa đồng và cởi mở.

Nhóm bị động: Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư. Đặc điểm nổi bật của nhóm này là hướng nội, thu mình và khiêm nhường.